Episkopi Gonias, Santorini

 July 2017

Design: Oikos Tsebelis

Photos: Michael Kouvalis